Skrydis oro balionu

Sutarties sąlygos

Šios pirkimo-pardavimo sutarties (toliau “Sutartis”) šalimis yra: VšĮ SMILE BALLOONS, iš vienos pusės (toliau “Pardavėjas”), ir fizinis arba juridinis asmuo, dovanų kuponą (toliau „Pirkėjas“), iš kitos pusės.

  1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartis nustato Pardavėjo ir Pirkėjo (toliau “Šalys”) santykius, susijusius su dovanų kupono įsigijimo sąlygomis, pristatymo ir apmokėjimo tvarka.

1.2. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo nupirktą dovanų kuponą, o Pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje numatyta tvarka jį apmokėti.

1.3. Dovanų kupone (toliau „Kuponas“) yra nurodytas rezervacijos kodas (toliau „Rezervacijos kodas“), kurį aktyvavęs (sumokėdamas Kupone nurodytą kainą) Pirkėjas Kupono galiojimo laikotarpiu turi teisę reikalauti suteikti Kupone nurodytą paslaugą. Aktyvuotas Rezervacijos kodas yra vienintelis paslaugos, nurodytos Kupone, užsakymą ir apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

1.4. Pirkėjas pareiškia, kad jam yra žinoma, kad Pardavėjas, prieš suteikiant Kupone nurodytą paslaugą, gali reikalauti pasirašyti papildomus susitarimus ir (ar) sutikimus, susijusius su paslaugos teikimo taisyklėmis, ir tam neprieštarauja. Pirkėjui yra žinoma, kad jam atsisakius pasirašyti šiame Sutarties punkte nurodytus susitarimus ir (ar) sutikimus, Pardavėjas gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai, už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.

1.5. Pirkėjas pareiškia, kad jis yra susipažinęs su nurodytos paslaugos aprašymu bei jai taikomais reikalavimais, kuriuos Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti Kupone nurodyta paslauga, privalo atitikti. Pirkėjui yra žinoma, kad Pardavėjas gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą asmeniui, kuris neatitinka paslaugos teikimui keliamų reikalavimų, ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.

1.6. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Pardavėjas gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą, jei toks paslaugos suteikimas konkrečiu atveju sukeltų grėsmę Pirkėjo sveikatai, gyvybei ar galėtų padaryti kitokios žalos.

1.7. Pirkėjas supranta, kad tiekiamos paslaugos gali kelti pavojų sveikatai ir gyvybei. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, kad jam žinomos visos nurodytos grėsmės sveikatai ir gyvybei, susijusios su paslaugomis, kurių Kuponą įsigyja Pirkėjas.

  1. KUPONŲ KAINA, JŲ ĮSIGIJIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Šios Sutarties nuostatos taikomos, kai Kuponai įsigyjami elektroninės prekybos sistemoje adresu: hotairballoon.lt  .

2.2. Kiekvieno Kupono kaina pateikiama atskirai, kartu su jame nurodytos paslaugos aprašymu.

2.3. Įsigydamas Kuponą, Pirkėjas privalo:

2.3.1. užpildyti užsakymo anketą (toliau – “Užsakymo anketa”);

2.3.2. sumokėti Kupono kainą (ir papildomus mokesčius, jei jie konkrečiu atveju taikomi) vadovaujantis pateiktas nurodymais.

2.4. Pirkėjas patvirtina, kad supranta ir neprieštarauja tam, kad vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis įsigytas Kuponas negali būti grąžintas Pardavėjui ir už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus šioje Sutartyje nurodytą Sutarties atsisakymo atvejį.

 

  1. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Pirkėjas patvirtina, kad, prieš sudarymas šią Sutartį, atidžiai susipažino su šios Sutarties sąlygomis ir su jomis visiškai sutinka.

3.2. Pirkėjui yra žinoma, kad ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, vadovaudamasis Sistemoje pateikiamais nurodymais, paspaudžia mygtuką “SUTINKU SU SUTARTIES SĄLYGOMIS”, taip patvirtindamas savo sutikimą su šios Sutarties sąlygomis.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant patvirtinti Sutarties sudarymo faktą, atsiųsdamas patvirtinimą Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

  1. KUPONO IR DOVANŲ ČEKIO PRISTATYMAS

4.1. Kuponas Pirkėjo pasirinkimo gali būti pristatomas:

4.1.1. AB Lietuvos paštas registruotu laišku Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu adresu. Šiuo atveju pristatymo laikas priklauso nuo AB Lietuvos paštas taikomų taisyklių;

4.1.2. nedelsiant po Sutarties sudarymo elektroniniu paštu Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

  1. KUPONO IR (ARBA) ČEKIO GALIOJIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

5.1. Pirkėjo vadovaujantis šia Sutartimi įsigytas Kuponas galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo šios Sutarties sudarymo dienos.

5.2. Kuponas galioja tiek, kiek trunka toks metų laikas arba tokios klimato sąlygos, tačiau ne ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių nuo šios Sutarties sudarymo dienos.

5.3. Pirkėjas patvirtina, kad aiškiai supranta, jog:

5.3.1. Kupone nurodytas terminas negali būti pratęstas ir (arba) atnaujintas;

5.3.2. Pirkėjui nepanaudojus Kupono jame nurodytu galiojimo terminu, yra laikoma, kad paslauga, nurodyta Kupone, buvo suteikta ir tokiu atveju pinigai nėra grąžinami.

5.4. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad Kupone nurodytos paslaugos suteikimo data ir laikas nustatomas vadovaujantis Pardavėjo parengtomis Rezervacijos taisyklėmis. Esminės Rezervacijos taisyklių sąlygos: Kupono turėtojas dėl paslaugos suteikimo privalo kreiptis Kupone nurodytu telefonu, elektroniniu paštu ar kitu nurodytu būdu ir nurodyti Rezervacijos kodą bei galiojimo datą, atlikti rezervaciją, naudojant Kupone nurodytą Rezervacijos kodą, gauti rezervacijos patvirtinimą, papildomą informaciją, ir sutartu laiku atvykti į nurodytą vietą. Pirkėjas aiškiai supranta, kad jo neatvykimas sutartu laiku į nurodytą vietą laikomas tinkamu paslaugų suteikimu ir pinigai už Kuponą tokiu atveju nėra grąžinami ir jo vertė nėra kompensuojama kitokiu būdu.

 

  1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Pirkėjas turi teisę:

6.1.1. atsisakyti šios Sutarties, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per dvi darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos.

6.1.2. reikalauti tinkamo Tarpininko pareigų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymo.

6.2. Pirkėjas privalo:

6.2.1. atsisakydamas Sutarties 6.1.1 punkte nustatyta tvarka per penkiolika dienų nuo rašytinio pranešimo išsiuntimo dienos savo lėšomis grąžinti Pardavėjui Kuponą, kuris buvo įsigytas šia Sutartimi;

6.2.2. sudarydamas šią Sutartį, pateikti visus Pardavėjo prašomus duomenis;

6.2.3. perleisdamas savo teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims užtikrinti ir garantuoti, kad asmuo, kuriam perleidžiamos šios teisės, tinkamai laikysis šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

6.3. Pardavėjas turi teisę:

6.3.1. atsisakyti sudaryti Sutartį su Pirkėju, jei jos sudarymo metu buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.

6.4. Pardavėjas privalo:

6.4.1. gavęs Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą 6.1.1 punkte nustatytu atveju, per penkiolika dienų panaikinti Kupono galiojimą ir grąžinti Pirkėjui už Kuponą sumokėtus pinigus. Mokestis už pristatymą, kai buvo taikytas pristatymo mokestis, negrąžinamas.

6.4.2. užtikrinti tinkamą Rezervacijos taisyklių laikymąsi ir dėti maksimalias pastangas tam, kad, kad Kupone nurodyta paslauga būtų suteikta Pirkėjui ne vėliau nei per 50 (penkiasdešimt) dienų nuo jo pirmojo kreipimosi dėl paslaugos suteikimo Rezervacijos taisyklių nustatyta tvarka, tiek, kiek tai priklauso nuo aplinkybių, kurias Pardavėjas gali įtakoti.

6.4.3. laikytis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.

 

  1. DUOMENŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS

7.1. Užsakymo anketos pildymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus reikalaujamus duomenis.

7.2. Jei Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Pirkėjui, t.y. tokiu atveju Pardavėjas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą.

7.3. Pirkėjas neatlygintinai suteikia Tarpininkui teisę naudotis jo pateiktais duomenimis tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek reikalinga Sutarties vykdymui. Ši teisė galioja iki Kupone nurodytos paslaugos suteikimo arba Kupono galiojimo termino pabaigos.

7.4. Pirkėjui davus sutikimą (sutikimas suteikiamas pažymint atitinkamą langelį Sistemoje), Pardavėjas turi teisę naudoti Pirkėjo pateiktus duomenis Sistemos naujienoms, akcijoms ir kitai informacijai, kuri būtų adresuota Pirkėjui, siųsti.

  1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.2. Pirkėjas atsako už sudarant šią Sutartį jo pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.

8.3. Pardavėjas negarantuoja Kupone nurodytos paslaugos suteikimo galimybės konkrečią Pirkėjo pasirinktą dieną.

8.4. Pardavėjas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą tiek, kiek jį sąlygoja Pirkėjo kaltė Sutarties sudarymo metu pateikiant melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis.

  1. KONFIDENCIALUMAS

9.1. Pardavėjas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį Kupone nurodytų paslaugų teikimą) Pirkėjo Užsakymo anketoje pateikiamų duomenų. Šie įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

  1. KITOS SĄLYGOS

10.1. Šalys aiškiais supranta, kad Pirkėjui perleidus teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims, šios Sutarties sąlygos jiems yra privalomos.

10.2. Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Pirkėjo rekvizitai pateikiami užsakymo anketoje, Pardavėjo rekvizitais laikomi žemiau nurodytieji:

 

Všį SMILE BALLOONS

įm.k. 302568346

AB bankas: Swedbank

A/s: LT847300010124937551

Tel: +370 690 55500

El. paštas: [email protected]

 

10.3. Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis per 30 dienų nuo rašytinio pranešimo pateikimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.